Our policies

Vår policy

 

Personuppgiftspolicy

Organisationens styrning, ledning och bestämmelser gällande personuppgiftsbehandling tar sig uttryck genom denna policy.

Personuppgifter har ett värde både för den enskilde individen och för vår organisation. Personuppgifter är därmed i grunden en viktig resurs för organisationen.

Omfattning

Personuppgiftspolicyn gäller för alla i vår organisation och omfattar även externa parter som utför arbete för organisationens räkning i tillämpliga delar.

Syfte och mål

Syftet med policy, riktlinjer och dit hörande bestämmelser är att minimera personuppgiftsincidenter och uppnå efterlevnad av krav och principer som framgår av gällande dataskyddslagstiftning.

Det övergripande målet är att skydda enskilda individers personuppgifter och integritet.

Organisation och ansvar

Organisationens ledning har ett övergripande ansvar för att tilldela tillräckliga resurser så att behandling av personuppgifter kan förbättras, utvecklas och vara verkningsfullt i enlighet med gällande krav och principer. Ledningen delegerar ansvar och befogenheter i Riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Ledningen ska årligen följa upp den behandling av personuppgifter som sker.

Personuppgiftsbehandlingen ska kännetecknas av

 • Att vara systematiserat och riskbaserat.
 • Att vara förebyggande, långsiktigt och kostnadseffektivt.
 • Tillräcklig kompetens inom information-, dataskydds- och IT-säkerhet.
 • Kontinuerlig och periodisk information, utbildning och kontroll.
 • Efterlevnad av gällande lag, förordning eller föreskrift.

Grundläggande principer

Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas:

 • Laglighet – Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade.
 • Ändamålsbegränsning – Personuppgifter ska endast behandlas för berättigat ändamål som är fastställt innan behandlingen påbörjas.
 • Korrekthet – Personuppgifter som samlas in ska vara riktiga, uppdaterade och relevanta för ändamålet.
 • Uppgiftsminimering – Insamlingen av personuppgifter får inte vara mer omfattande än nödvändigt.
 • Lagringsminimering – Insamlade personuppgifter får bara bevaras i identifierbar form så länge det är nödvändigt för ändamålet. Personuppgifter ska raderas när de inte längre behövs i vår verksamhet.
 • Åtkomstbegränsning – Endast behöriga ska få åtkomst till personuppgifter och endast de personuppgifter som den har behov av.
 • Säkerhet – Vi ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda personuppgifterna. Vid behandling av personuppgifter ska risk för skada för den registrerade minimeras.
 • Kunskaper – Alla medarbetare ska ha relevanta kunskaper om reglerna på dataskyddsområdet.
 • Ansvarsskyldighet – Vi ska kunna visa att behandlingen av personuppgifter sker med följsamhet till principerna och att vi lever upp till de fastställda dataskyddskraven.

 

Policyn antagen 2023-01-03

Ledningen på ER WORK POWER AB

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att våra medarbetare trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till övriga vardagliga frågor. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska uppfylla kraven i våra åtaganden och göra verksamheten framgångsrik. Anställda ska ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.

Företaget ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och uppfylla alla relevanta arbetsmiljökrav. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men varje medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt.

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog.
 • Ingen form av trakasserier accepteras.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. brister i arbetsmiljön.
 • Chefer och arbetsledare har de kunskaper, kompetenser, resurser och befogenheter som krävs för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Arbetsmiljöperspektivet beaktas vid inköp av fordon, arbetsutrustningar och produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen.
 • Ett aktivt friskvårdsarbete tillhandahålls enligt vår friskvårdspolicy.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • Vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare.
 • Vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla, men att vi också anpassar krav och förutsättningar efter var och ens behov och förmåga.
 • Vi hela tiden strävar efter att alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.
 • Vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljömål

För Företaget är det en självklarhet att arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av vårt kvalitetsarbete och ska i alla punkter efterlevas. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete uppnås våra mål att:

 • Risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.
 • Vi förebygger olycksfall och sjukdom, ur ett såväl fysiskt, organisatoriskt som socialt perspektiv.
 • Vi ger goda arbetsförhållanden för att nå satta mål för sjukfrånvaro.
 • Öka trivsel och engagemang i arbetet.
 • Skapa och vidmakthålla ordning, struktur och tydlighet i företaget.
 • Bidra till utveckling och god ekonomi i företaget.
 • Etablera ett gott anseende för företaget.
 • Skapa attraktivitet som arbetsgivare, vilket underlättar för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men varje medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet det dagliga arbetet. Vd fördelar arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare som samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet. Genom samverkan och medansvar från medarbetarna skapar vi tillsammans en god och säker arbetsmiljö.

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets arbetsmiljöpolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den.

Arbetsmiljöpolicyn utvärderas och revideras årligen enligt rutin “Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet”.

Årets mål och planerade aktiviteter finns angivna vid “Allmänt – mål”.

Etiska regler

Kompetensföretagens etiska regler ger dig stöd i den dagliga verksamheten

Kundansvar

 • Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag.

Kandidatansvar

 • Vi gör urval endast utifrån kompetens.
 • Vi utför bakgrundskontroller och tar referenser endast i samtycke med kandidaten.

Klientansvar

 • Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.

Medarbetaransvar

 • Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier. Vi tillämpar anställnings-/arbetsvillkor som avtalats i branschen.

Branschansvar

 • Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer. Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.

Partsansvar

 • Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande spelregler. Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter

Samhällsansvar

 • Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer. Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.

Visselblåsarpolicy

Företaget strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetiksnivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter.

Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede. Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Företagets värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

När en visselblåsare rapporterar oegentligheter åtar sig Företaget ledning att:

 • Skydda visselblåsaren från eventuella negativa följder av att rapportera oegentligheterna. Mobbning, trakasserier, orättvis behandling, bestraffning eller diskriminering till följd av en rapport hanteras som ett brott mot våra disciplinära riktlinjer.
 • Gå igenom rapporten grundligt och objektivt.
 • Om oegentligheter förekommer, göra det som krävs för att åtgärda dem.
 • Hålla visselblåsaren informerad om förloppet och resultatet, där så är tillämpligt (till exempel förutsatt att visselblåsaren inte är anonym).

 Vad kan anmälas?

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel följande:

 • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter
 • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen
 • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall
 • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter

Övriga ärenden ska rapporteras via andra kanaler. Ärenden som rapporteras via visselblåsarkanaler, men som inte uppfyller kraven för att klassas som ett visselblåsarärende kommer att utredas på lämpligt sätt. (men inte utan det utökade skyddet för visselblåsaren)

En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Missbruk av visselblåsarsystemet är ett allvarligt disciplinbrott.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i Företaget. Även kunder, leverantörer eller andra intressenter kan använda systemet.

Skydd för visselblåsaren

En visselblåsare som anmäler en händelse enligt dessa riktlinjer riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

I fall av misstänkt brott ska visselblåsaren att informeras om att identiteten kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

Behandling av personuppgifter

Det är nödvändigt att hantera personuppgifter i hanteringen av visselblåsarärendet. Behandlingen baseras på den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelser och det legitima intresset att förebygga risker och främja en etisk affärsaktivitet. Uppgifterna ska endast vara tillgängliga för behöriga personer som hanterar ärendet och informationen är konfidentiellt. De personer vars personuppgifter behandlas har rätt att få tillgång till uppgifterna, samt rätt till justering, invändning och begränsning av personuppgifterna i enlighet med den lokala dataskyddslagstiftningen. Dessa rättigheter gäller under förutsättning att det inte leder till förstörelse av bevismaterial eller andra hinder för utredning av ärendet. All data lagras inom EU.

Radering av data persondata som inkluderats i visselblåsarärendet raderas vid avslutad utredning, med undantag för om persondata som ska sparas med hänvisning till annan relevant lagstiftning. Radering ska ske inom 30 dagar efter avslutad utredning.

Utredningsdokumentation och visselblåsarmeddelanden som arkiveras anonymiseras, de får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

Krishantering och första hjälpen

Krishantering och första hjälpen ingår som en del i Företags systematiska arbetsmiljöarbete med mål att verka för en säker och trygg arbetsplats. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador orsakade av arbetet.

Kriser kan vara av olika slag och av varierande svårighetsgrad. En kris beskrivs ofta som en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå och hantera situationen. En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser, det kan vara en arbetsplatsolycka, ett rån, våld eller hot, uppsägning av personal, dödsfall eller händelser i privatlivet. Alla människor reagerar olika. En mental förberedelse inför vad man kan utsättas för är till hjälp.

Krissituationer ska så långt som möjligt förebyggas och förhindras genom aktiv planering och professionellt agerande. Vid en krissituation är det viktigt att alla medarbetare vet hur de ska agera. Denna policy ska vara väl känd av alla och ingå vid introduktion av nyanställd.

Företag säkerställer en god beredskap genom att:

 • Ha en uppdaterad handlingsplan för krishantering.
 • Kontinuerligt kontrollera att utrustning för första hjälpen finns tillgänglig och är i gott skick.
 • Tillse att alla på arbetsplatsen har kunskap om hur nödutrustning och första hjälpen ska användas.
 • Chefer och medarbetare har kunskap för att hantera sin del i krissituationer och första hjälpen.
 • Medarbetare har kännedom om de handlingsplaner och rutiner som finns.
 • Ha en aktiv krisgrupp som enligt särskild rutin regelbundet träffas.

På lämpliga ställen på arbetsplatserna ska det finnas information om:

 • Var nödutrustning finns.
 • Namn på personer som kan ge första hjälpen/HLR.
 • Lista med kontaktuppgifter till arbetsplatsens krisgrupp.
 • Telefonnummer till utryckningsfordon, polis och taxi.
 • Adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen.
 • Utrymningsvägar och samlingsplats(er).

I vår organisation ska det finnas särskilt utbildad personal i första hjälpen och HLR. Chefer och arbetsledare ska genomgå utbildning i krisstöd. Ansvarig för detta är namn eller funktion. Vid de årliga medarbetarsamtalen ska kunskapen inom arbetsmiljö, rutiner vid krissituationer, första hjälpen och brandsäkerhet behandlas, för att säkerställa att samtliga medarbetare har lämplig kompetens. På varje arbetsställe ska det finnas rutiner för första hjälpen och krisstöd.

Krissituationer

Exempel på situationer som kan utlösa krisreaktioner är arbetsplatsolyckor, allvarliga tillbud, hot och våld, dödsfall, allvarliga sjukdomar, yrkesspecifika påfrestningar, medialt uppmärksammade händelser, förtroendekriser, förskingring. Vid en krissituation är det viktigt att följa de rutiner som finns och betydelsefullt att krisgruppen kontaktas och agerar omgående.

Akuta åtgärder:

Personer på plats har ett gemensamt ansvar för akuta åtgärder. Finns person med vana av ledning på plats, är det till stor nytta om denne leder och samordnar de akuta insatserna.

Akuta insatser görs i följande ordning:

 1. Ta hand om den skadade.
 2. Larma ambulans och polis.
 3. Tillkalla utbildade i första hjälpen.
 4. Följ med till sjukhus eller hem.
 5. Kontakta ansvarig arbetsledare och/eller krisgrupp.

Efterföljande åtgärder:

Arbetsledare eller annan utsedd person ansvarar för följande punkter enligt rutiner och krisplan:

 • Kontakta anhöriga.
 • Samla och informera arbetskamrater.
 • Fatta beslut om externt stöd och hjälp.
 • Vid behov göra anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
 • Eventuell kontakt med massmedia.

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets policy för krishantering och första hjälpen, men det ligger på individens ansvar att följa den.

Kränkande särbehandling och trakasserier

I Företag accepteras inte någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier, oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas.

Alla har ett ansvar att verka för att arbetsmiljön är så säker, stimulerande och utvecklande som möjligt. Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Om ledningen får kännedom om att en medarbetare anser sig utsatt för kränkande behandling eller trakasserier av en annan medarbetare eller annan person i verksamheten, ska vi som arbetsgivare snarast utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra fortsatta kränkningar och trakasserier.

Definition av begreppet: “Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Det är företeelser som i dagligt tal benämns mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier innefattas.

Exempel på kränkande särbehandling kan vara:

 • Att systematiskt ignorerar en person, t.ex. genom att inte tala eller lyssna till honom eller henne.
 • Att försvåra arbetets utförande, t.ex. genom att undanhålla information för någon.
 • Att förlöjliga någon inför andra.
 • Att hota.
 • Att förtala och/eller nedsvärta.
 • Sexuella trakasserier, ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet.

Med trakasserier avses oönskade handlingar och beteenden som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med sexuella trakasserier avses uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. (Diskrimineringslag 2008:567) Om arbetsgivaren utsätter en arbetstagare för trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna räknas det som diskriminering enligt lagen.

Av diskrimineringslagen framkommer att om en arbetstagare utsätter en annan arbetstagare för trakasserier på arbetsplatsen, måste arbetsgivare som fått kännedom om detta snarast utreda och i förekommande fall sätta stopp för trakasserierna. Trakasserier som sker mellan arbetstagare skall anmälas till arbetsgivaren, som har skyldighet att agera.

Exempel på trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder kan vara:

 • Förlöjligande eller förnedrande kommentarer om utseende och beteende.
 • Rasistiska eller homofobiska uttalanden, bilder och texter.

Exempel på sexuella trakasserier kan vara:

 • Ovälkomna sexuella anspelningar.
 • Uppenbara och underförstådda krav på sexuella tjänster eller sexuella förhållanden.
 • Kommentar om klädsel/utseende, pornografiska bilder eller texter.

Förebyggande insatser

 • Alla våra chefer genomgår utbildning i kränkande särbehandling, för att förstå i vilka sammanhang de kan uppstå och hur de ska agera vid händelse.
 • Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska alla chefer utreda risker för kränkande särbehandling och trakasserier samt vidta åtgärder för att minimera risker.
 • Alla nyanställda ska introduceras i denna policy.
 • Alla medarbetare har ett ansvar att underrätta arbetsgivare eller skyddsombud vid indikationer på eller händelse av kränkande särbehandling eller trakasserier.
 • Våra riktlinjer i denna policy hålls aktuella genom arbetsplatsträffar, skyddsronder och intern utbildning.
 • Varje chef ska verka aktivt för en öppen och ömsesidig kommunikation i gruppen samt arbeta för att snabbt lösa konflikter.

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets policy för kränkande särbehandling och trakasserier, men det ligger på individens ansvar att följa den.

Hot och våld

Företag har ett ansvar för att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats. Det ska vara nolltolerans mot hot och våld, inga former av hot eller våld mot våra medarbetare accepteras. Hot och våld tar sig uttryck på många olika sätt och har olika orsaker, beroende på var och i vilken situation det sker.

Vår målsättning är att ingen ska utsättas för hot eller våld på vår arbetsplats. För att uppnå denna målsättning krävs väl genomförda riskbedömningar, relevant utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder.

Syftet med vår policy är att förebygga olycksfall och ohälsa i samband med hot och våld i arbetsmiljön. Företag strävar efter att varje medarbetare ska känna största möjliga trygghet i alla situationer på vår arbetsplats. Vid arbete med att analysera risker skall företaget ta hänsyn till alla faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation.

Situationer och uppgifter med särskild risk för hot och våld är exempelvis:

 • Hantering av pengar och varor.
 • Kränkningar på sociala medier.
 • Arbete i offentliga miljöer.
 • Kvälls- och nattarbete.
 • Ensamarbete.
 • Brottsbelastade områden.

Åtgärder för att förhindra och minimera risker för hot och våld:

 • Kontinuerligt genomföra undersökning för att identifiera och åtgärda risker för hot och våld i arbetsmiljön.
 • En arbetsuppgift som innebär en påtaglig risk för hot eller våld får inte utföras som ensamarbete.
 • Risker för hot och våld ska minimeras eller förebyggas i våra lokaler genom byggtekniska åtgärder och god planering av lokalerna.
 • Säkerhetsåtgärder såsom instruktioner för lås, larm och annan utrustning ska följas.
 • Medarbetare i utsatta positioner för hot och våld ska bära larm.
 • Larm ska regelbundet underhållas, provas och inspekteras.
 • Regelbundna praktiska övningar av säkerhetsrutiner ska genomföras.
 • Erbjuda hot- och våldsutbildning till samtliga medarbetare.
 • Tillse att det är möjligt att snabbt kunna kalla på hjälp vid våld eller hotfulla situationer.

Åtgärder vid hot eller våld

 • Ett hot ska alltid hanteras med största allvar. Närmaste chef och den person som utsatts för hotet ska alltid överväga om en polisanmälan ska genomföras.
 • Den eller de som drabbats av traumatiska händelser på grund av hot eller våld ska erbjudas uppföljande hjälp och stöd, närmaste chef ansvarar för att uppföljning genomförs och insatser erbjuds.
 • Hot och våld ska alltid rapporteras i vårt system för incidentrapportering eller tillbuds-/olycksfallsrapportering.
 • Det ska finnas rutiner för hantering och agerande vid en hot- eller våldssituation.
 • Rutiner för anmälan till Arbetsmiljöverket och polismyndigheten ska finnas.
 • Rutiner och ansvarig för att informera massmedia ska utses.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Men det är varje medarbetares skyldighet att följa denna policy och de säkerhetsföreskrifter som finns, att delta i utbildningar och ta del av den information som ges, samt rapportera till närmaste chef eller skyddsombud vid misstanke om eller upplevd hot- eller våldssituation på arbetsplatsen.

Brandskyddspolicy

Brandskyddsarbete ska ingå som en integrerad och naturlig del i Företags övergripande och dagliga arbete. Brandskyddsarbetet ingår som en del i vår verksamhets mål att verka för en säker och trygg arbetsplats. Ingen som besöker, verkar i eller vistas i någon av våra lokaler skall komma till skada till följd av brand.

Samtliga medarbetare inom Företag ska vara medvetna om risker med brand och hur de aktivt kan arbeta för att motverka att brand uppkommer. Alla medarbetare ska vara väl informerade om hur de ska gå tillväga vid brand.

Företag ska:

 • Erbjuda brandskydds- och säkerhetsutbildning till alla medarbetare.
 • Ha en tydlig ansvarsfördelning för brandskyddet.
 • Upprätta och följa gällande brandskyddsregler.
 • Genomföra regelbundna brandskyddskontroller.
 • Årligen kartlägga och dokumentera brandskyddet utifrån de risker som finns på arbetsplatsen när det gäller brand.
 • Väl synligt i företagets lokaler sätta upp skyltar och anslag om brandutgångar och var brandskyddsutrustning finns.
 • Årligen gå igenom och vid behov uppdatera brandskyddsrutiner och reglerna för hantering av brand.
 • Säkerställa att medarbetarna har den kunskap, information och utbildning som krävs för att följa policyn.
 • Regelbundet utföra kontroller av utrustning som till exempel brandlarm.
 • Regelbundet genomföra övningar för brandskydd och utrymning.
 • Hålla sig uppdaterade på nya lagar och förordningar inom brandskyddsområdet.
 • Utreda och åtgärda upptäckta brister vid rapporterade tillbud och olyckor.

Våra medarbetare ska:

 • Ha den behörighet och utbildning som krävs för att arbeta förebyggande mot brand samt ha de kunskaper som behövs vid uppkomst av brand.
 • Genomgå företagets brandskydds- och säkerhetsutbildningar.
 • Hålla sig uppdaterade på de regler som gäller vid brandskydd.
 • Följa brandskyddsbestämmelserna vid brand och de regler som finns för det förebyggande arbetet mot brand.
 • Rapportera alla tillbud och olyckor i samband med brand eller risk för brand.

Företags chefer ansvarar för att alla anställda inom verksamheten är förtrogna med vår Brandskyddspolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den.

Alkohol och drogpolicy

Syfte och mål

Företag vill genom denna alkohol- och drogpolicy förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare. Vårt mål är att Företag ska vara en helt alkohol- och drogfri arbetsplats.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att värna om en god arbetsmiljö och att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vårt mål är en säker och trivsam arbetsplats med väl fungerande medarbetare.

Riktlinjer

Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras inte heller att komma i bakrus till arbetet. Det är närmaste chef som avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför. Överträdelse medför att medarbetare blir hemskickad.

Personalfest och representation

Alkohol kan få förekomma på personalfester och vid representation, det ska då vara godkänt av ansvarig chef. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. För de som representerar finns en särskild representationspolicy. Ingen anställd ska behöva dricka alkohol vid representation eller vid andra sammankomster i tjänsten.

Konsekvenser av missbruk

Misstanke om drogmissbruk ska alltid leda till ett samtal med medarbetaren. Det är närmaste chef som ansvarar för att genomföra samtal så snart som möjligt. Medarbetare som missköter sitt arbete på grund av alkohol- eller annat missbruk och inte ställer upp på rehabilitering, eller som trots rehabiliteringsåtgärder fortsätter sitt missbruk, riskerar ytterst att sägas upp från sin anställning.

Integritet och anonymitet

Medarbetare ska alltid garanteras full anonymitet, internt såväl som externt. Det är upp till individen om den vill offentliggöra sin problematik eller inte. Vid all hanteringen av missbruksfrågor ska största möjliga hänsyn tas till medarbetarens integritet. Information och utbildning i missbruksfrågor sker fortlöpande och i lämplig omfattning. Alla nyanställda informeras om denna policy.

Eget ansvar

Vi har alla ett ansvar för vår arbetsmiljö. Misstänker du att en kollega har problem är det alltid rätt att agera. Du kan prata med kollegan, vända dig till din chef, skyddsombud eller facklig representant. Att agera är att bry sig, men respektera din kollegas rättighet till integritet och anonymitet.

Det är varje medarbetares ansvar att följa denna policy och på så sätt bidra till en trygg och säker arbetsmiljö. Alla har ett eget ansvar att lyfta egna problem och be om hjälp.

Contact ER Work Power

– a leader within temporary and direct hire staffing.